STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/10/2022 BVDB15247 VNBVDB152478 BVDB15247: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 06/10/2022 TD1722384 VNTD17223841 TD1722384: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 06/10/2022 UIC VN000000UIC1 UIC: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 06/10/2022 HU4 VN000000HU43 HU4: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 06/10/2022 NVL122001 VNNVL1220011 NVL122001: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 20/07/2022 đến và không bao gồm ngày 20/10/2022) của trái phiếu NVL122001 bằng tiền. Trái phiếu HNX Chi nhánh
6 06/10/2022 BSH VN000000BSH9 BSH: Chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 06/10/2022 HPD VN000000HPD1 HPD: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề