STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/09/2021 QHB0823039 VNBB08230393 QHB0823039: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 06/09/2021 BVBS19126 VNBVBS191263 BVBS19126: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 06/09/2021 BVBS19144 VNBVBS191446 BVBS19144: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 06/09/2021 BDW VN000000BDW0 BDW: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 06/09/2021 AAA VN000000AAA4 AAA: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 06/09/2021 PGD VN000000PGD3 PGD: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 06/09/2021 GH3 VN000000GH33 GH3: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 06/09/2021 C47 VN000000C473 C47: Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 06/09/2021 ACC VN000000ACC6 ACC: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 06/09/2021 CPH VN000000CPH3 CPH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề