STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/07/2022 NVL122001 VNNVL1220011 NVL122001: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 20/04/2022 đến và không bao gồm ngày 20/07/2022) của trái phiếu NVL122001 bằng tiền. Trái phiếu HNX Chi nhánh
2 06/07/2022 IDJ VN000000IDJ2 IDJ: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 06/07/2022 CHPG2116 VN0CHPG21160 CHPG2116: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 06/07/2022 VID VN000000VID7 VID: Chi trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 06/07/2022 BAB VN000000BAB0 BAB: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 06/07/2022 HAM VN000000HAM4 HAM: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền và Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 06/07/2022 DCM VN000000DCM9 DCM: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 06/07/2022 CFPT2108 VN0CFPT21084 CFPT2108: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 06/07/2022 CHPG2116 VN0CHPG21160 CHPG2116: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 06/07/2022 CFPT2108 VN0CFPT21084 CFPT2108: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề