STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/07/2022 VIF VN000000VIF2 VIF: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 06/07/2022 AMC VN000000AMC5 AMC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 06/07/2022 TOP VN000000TOP3 TOP: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 do nhóm cổ đông có quyền đại diện cho công ty triệu tập theo quy định của Luật doanh nghiệp Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 06/07/2022 PSH VN000000PSH9 PSH: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 06/07/2022 VID VN000000VID7 VID: Chi trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 06/07/2022 HAM VN000000HAM4 HAM: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền và Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 06/07/2022 NVL122001 VNNVL1220011 NVL122001: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 20/04/2022 đến và không bao gồm ngày 20/07/2022) của trái phiếu NVL122001 bằng tiền. Trái phiếu HNX Chi nhánh
8 06/07/2022 BAB VN000000BAB0 BAB: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 06/07/2022 DCM VN000000DCM9 DCM: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 06/07/2022 IDJ VN000000IDJ2 IDJ: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề