STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/06/2024 CLW VN000000CLW1 CLW: Trả cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 06/06/2024 EVE VN000000EVE4 EVE: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 06/06/2024 DRT12102 VN0DRT121028 DRT12102: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 06/06/2024 VDS12306 VN0VDS123060 VDS12306: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 18/05/2024 đến và không bao gồm ngày 18/06/2024). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 06/06/2024 DHP VN000000DHP1 DHP: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 06/06/2024 OCB12210 VN0OCB122103 OCB12210: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
7 06/06/2024 WCL12104 VN0WCL121046 WCL12104: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 06/06/2024 WCL12103 VN0WCL121038 WCL12103: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 06/06/2024 DRT12101 VN0DRT121010 DRT12101: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 06/06/2024 HLN12101 VN0HLN121018 HLN12101: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ cuối cùng ((từ và bao gồm ngày 28/12/2023 đến và không bao gồm ngày 01/07/2024 (do ngày đáo hạn là ngày 29/06/2024 không phải ngày làm việc)) của trái phiếu HLN12101 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 27 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề