STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/06/2023 VIM VN000000VIM8 VIM: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 06/06/2023 CMSN2214 VN0CMSN22143 CMSN2214: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 06/06/2023 CMWG2213 VN0CMWG22131 CMWG2213: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 06/06/2023 CVHM2218 VN0CVHM22180 CVHM2218: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 06/06/2023 CDO VN000000CDO5 CDO: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 06/06/2023 CTCB2214 VN0CTCB22147 CTCB2214: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 06/06/2023 VTO VN000000VTO1 VTO: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 06/06/2023 CMBB2213 VN0CMBB22136 CMBB2213: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 06/06/2023 CVHM2218 VN0CVHM22180 CVHM2218: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 06/06/2023 SD2 VN000000SD25 SD2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và trả cổ tức năm 2018 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 29 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề