STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/03/2023 VDS VN000000VDS6 VDS: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 06/03/2023 FPT VN000000FPT1 FPT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 06/03/2023 VTA VN000000VTA0 VTA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 06/03/2023 BEL VN000000BEL1 BEL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 06/03/2023 DAC VN000000DAC4 DAC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 06/03/2023 HSA VN000000HSA1 HSA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 06/03/2023 HLR VN000000HLR0 HLR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 06/03/2023 SAF VN000000SAF5 SAF: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 06/03/2023 PTH VN000000PTH7 PTH: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 06/03/2023 NDW VN000000NDW5 NDW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề