STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 06/01/2023 FOX VN000000FOX6 FOX: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 06/01/2023 TD1724412 VNTD17244128 TD1724412: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 06/01/2023 TD1747409 VNTD17474097 TD1747409: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 06/01/2023 HU1 VN000000HU19 HU1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 06/01/2023 VHM121024 VNVHM1210244 VHM121024: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 25/10/2022 đến và không bao gồm ngày 25/01/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
6 06/01/2023 NVL122001 VNNVL1220011 NVL122001: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 20/10/2022 đến và không bao gồm ngày 20/01/2023) của trái phiếu NVL122001 bằng tiền. Trái phiếu HNX Chi nhánh
7 06/01/2023 SBT121002 VNSBT1210024 SBT121002: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 26/10/2022 đến và không bao gồm ngày 26/01/2023) của trái phiếu SBT121002. Trái phiếu HNX Chi nhánh
8 06/01/2023 CTD122015 VNCTD1220155 CTD122015: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 14/07/2022 đến và không bao gồm ngày 14/01/2023). Trái phiếu HNX Chi nhánh
9 06/01/2023 SHG VN000000SHG8 SHG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề