STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/12/2022 BVDB20086 VNBVDB200863 BVDB20086: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 05/12/2022 BVDB20101 VNBVDB201010 BVDB20101: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 05/12/2022 KHA VN000000KHA8 KHA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 05/12/2022 QTC VN000000QTC6 QTC: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 05/12/2022 VOC VN000000VOC7 VOC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 05/12/2022 BLI VN000000BLI2 BLI: Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02) Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 05/12/2022 TKG VN000000TKG0 TKG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 05/12/2022 HU6 VN000000HU68 HU6: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 05/12/2022 VCS VN000000VCS8 VCS: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 05/12/2022 ART VN000000ART8 ART: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề