STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/11/2021 BVDB20099 VNBVDB200996 BVDB20099: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 05/11/2021 VDB111060 VNVDB1110602 VDB111060: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 05/11/2021 BVDB20084 VNBVDB200848 BVDB20084: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 05/11/2021 PSE VN000000PSE6 PSE: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 05/11/2021 SSB VN000000SSB6 SSB: Thực hiện quyền để ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 lần 2 năm 2021. Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 05/11/2021 VLC VN000000VLC3 VLC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 05/11/2021 PMC VN000000PMC3 PMC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 05/11/2021 PGI VN000000PGI2 PGI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 05/11/2021 BMC VN000000BMC3 BMC: Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 05/11/2021 PC1 VN000000PC11 PC1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề