STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/10/2022 BVBS16370 VNBVBS163700 BVBS16370: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 05/10/2022 BVBS16408 VNBVBS164088 BVBS16408: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 05/10/2022 USC VN000000USC0 USC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 05/10/2022 HCM_1007 VN00HCM10074 HCM_1007: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
5 05/10/2022 SNZ VN000000SNZ6 SNZ: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 05/10/2022 HD2 VN000000HD28 HD2: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 05/10/2022 NBB VN000000NBB3 NBB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 05/10/2022 SBT VN000000SBT4 SBT: Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2021-2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 05/10/2022 PPT VN000000PPT0 PPT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 05/10/2022 CBS VN000000CBS0 CBS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề