STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/07/2021 TD2035024 VNTD20350243 TD2035024: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 05/07/2021 TD2030015 VNTD20300156 TD2030015: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 05/07/2021 SHI VN000000SHI4 SHI: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 05/07/2021 PRO VN000000PRO7 PRO: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 05/07/2021 CMWG2103 VN0CMWG21034 CMWG2103: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 05/07/2021 C22 VN000000C226 C22: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 05/07/2021 NED VN000000NED3 NED: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 05/07/2021 PBP VN000000PBP8 PBP: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 05/07/2021 DSC VN000000DSC6 DSC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 05/07/2021 TVM VN000000TVM5 TVM: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề