STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 04/07/2022 LMC VN000000LMC2 LMC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 04/07/2022 BVBS15155 VNBVBS151556 BVBS15155: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 04/07/2022 NRC VN000000NRC7 NRC: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 04/07/2022 VNL VN000000VNL0 VNL: Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 04/07/2022 QSP VN000000QSP0 QSP: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 04/07/2022 DTP VN000000DTP6 DTP: Chi trả cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 04/07/2022 LTC VN000000LTC7 LTC: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 04/07/2022 USD VN000000USD8 USD: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 04/07/2022 BTU VN000000BTU0 BTU: Chi cổ tức năm 2021 còn lại bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 04/07/2022 TYA VN000000TYA4 TYA: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề