STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 04/01/2023 TD1926170 VNTD19261708 TD1926170: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 04/01/2023 BVBS17081 VNBVBS170812 BVBS17081: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 04/01/2023 BCG122006 VNBCG1220065 BCG122006: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02: từ bao gồm ngày 20/07/2022 đến và không bao gồm ngày 20/01/2023 của trái phiếu BCG122006. Trái phiếu HNX Chi nhánh
4 04/01/2023 FLC VN000000FLC6 FLC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 04/01/2023 DHA VN000000DHA3 DHA: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 04/01/2023 DSV VN000000DSV6 DSV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề