STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 03/11/2021 ING VN000000ING7 ING: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Chi nhánh
2 03/11/2021 VND VN000000VND7 VND: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 03/11/2021 NBB VN000000NBB3 NBB: Sử dụng cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 03/11/2021 HVN VN000000HVN8 HVN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
5 03/11/2021 PYU VN000000PYU0 PYU: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 03/11/2021 AGG VN000000AGG8 AGG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề