STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 03/10/2023 TKA VN000000TKA3 TKA: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 03/10/2023 THD VN000000THD3 THD: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 03/10/2023 DNE VN000000DNE3 DNE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 03/10/2023 MCP VN000000MCP3 MCP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 03/10/2023 TAB VN000000TAB2 TAB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 03/10/2023 BVBS18229 VNBVBS182296 BVBS18229: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 03/10/2023 MHL VN000000MHL1 MHL: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 03/10/2023 VBA12101 VN0VBA121017 VBA12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp đợt 2 năm thứ ba (từ và bao gồm ngày 08/07/2023 đến và không bao gồm ngày 08/10/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 03/10/2023 VBA12102 VN0VBA121025 VBA12102: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp đợt 2 năm thứ 3 (từ và bao gồm ngày 08/07/2023 đến và không bao gồm ngày 08/10/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề