STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 03/08/2022 NXT VN000000NXT9 NXT: Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 03/08/2022 VTD VN000000VTD4 VTD: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 03/08/2022 TD1833126 VNTD18331262 TD1833126: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 03/08/2022 CVT122007 VNCVT1220074 CVT122007: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 10/02/2022 đến nhưng không bao gồm ngày 10/08/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
5 03/08/2022 VW3 VN000000VW35 VW3: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 03/08/2022 VSC VN000000VSC8 VSC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 03/08/2022 CVT122008 VNCVT1220082 CVT122008: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 10/02/2022 đến nhưng không bao gồm ngày 10/08/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
8 03/08/2022 CVT122009 VNCVT1220090 CVT122009: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 10/02/2022 đến nhưng không bao gồm ngày 10/08/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
9 03/08/2022 CC4 VN000000CC40 CC4: Thực hiện quyền mua cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 03/08/2022 PCT VN000000PCT8 PCT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề