STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 03/06/2022 ICT VN000000ICT3 ICT: Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 03/06/2022 CLW VN000000CLW1 CLW: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 03/06/2022 HNI VN000000HNI5 HNI: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 03/06/2022 SPI VN000000SPI7 SPI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 03/06/2022 GDA VN000000GDA5 GDA: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 03/06/2022 DHP VN000000DHP1 DHP: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 03/06/2022 TD1646469 VNTD16464693 TD1646469: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 03/06/2022 CTS VN000000CTS2 CTS: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 03/06/2022 THN VN000000THN2 THN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 03/06/2022 VMS VN000000VMS7 VMS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề