STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 03/02/2023 RBC VN000000RBC2 RBC: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 03/02/2023 HSV VN000000HSV7 HSV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 03/02/2023 ECI VN000000ECI5 ECI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 03/02/2023 TGG VN000000TGG8 TGG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 4 / 4 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề