STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 03/02/2021 HRC VN000000HRC9 HRC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 03/02/2021 TCH VN000000TCH5 TCH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường trong năm tài chính 2020 (giai đoạn 01/04/2020 – 31/03/2021) Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 03/02/2021 ING VN000000ING7 ING: Đại hội đồng cổ đông bất thường Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Chi nhánh
4 03/02/2021 SGT VN000000SGT3 SGT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2020 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 03/02/2021 TVS VN000000TVS2 TVS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 03/02/2021 MBS VN000000MBS9 MBS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 03/02/2021 VGR VN000000VGR1 VGR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 03/02/2021 LIG VN000000LIG1 LIG: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 03/02/2021 LIG VN000000LIG1 LIG: Hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 03/02/2021 MBS VN000000MBS9 MBS: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề