STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 01/02/2023 CSV VN000000CSV8 CSV: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 01/02/2023 LCS VN000000LCS9 LCS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 01/02/2023 BST VN000000BST4 BST: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
4 01/02/2023 DXP VN000000DXP8 DXP: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 02/02/2023 TD1828113 VNTD18281137 TD1828113: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 02/02/2023 BVDB17267 VNBVDB172674 BVDB17267: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 02/02/2023 BVDB17316 VNBVDB173169 BVDB17316: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 02/02/2023 VTS VN000000VTS2 VTS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 02/02/2023 USD VN000000USD8 USD: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 02/02/2023 POT VN000000POT3 POT: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 201 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề