STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 02/08/2022 PJT VN000000PJT3 PJT: Nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 02/08/2022 TL1535300 VNTL15353004 TL1535300: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 02/08/2022 A32 VN000000A329 A32: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 02/08/2022 POV VN000000POV9 POV: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 02/08/2022 TVS VN000000TVS2 TVS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 02/08/2022 VDN VN000000VDN7 VDN: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 02/08/2022 SIP VN000000SIP7 SIP: Lấy ý kiến cổ đôngbằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 02/08/2022 CMN VN000000CMN8 CMN: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 02/08/2022 POS VN000000POS5 POS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 02/08/2022 BNA VN000000BNA5 BNA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề