STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 02/08/2021 VLP VN000000VLP5 VLP: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 02/08/2021 BII VN000000BII8 BII: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
3 02/08/2021 VLA VN000000VLA7 VLA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 02/08/2021 STW VN000000STW0 STW: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 02/08/2021 STW VN000000STW0 STW: Bổ sung thêm nội dung địa điểm tổ chức thực hiện Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 02/08/2021 QLT VN000000QLT7 QLT: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 02/08/2021 CPNJ2102 VN0CPNJ21022 CPNJ2102: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 02/08/2021 CMWG2102 VN0CMWG21026 CMWG2102: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề