STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 02/07/2021 BVBS15155 VNBVBS151556 BVBS15155: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 02/07/2021 TDI VN000000TDI1 TDI: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 2 / 2 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề