STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 02/06/2022 TD1724416 VNTD17244169 TD1724416: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 02/06/2022 TD1722381 VNTD17223817 TD1722381: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 02/06/2022 CK8 VN000000CK81 CK8: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 02/06/2022 HAC VN000000HAC5 HAC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 02/06/2022 HFB VN000000HFB6 HFB: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 02/06/2022 BVH VN000000BVH3 BVH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 02/06/2022 ICF VN000000ICF2 ICF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 02/06/2022 DRC VN000000DRC8 DRC: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 02/06/2022 SSN VN000000SSN1 SSN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 02/06/2022 TGP VN000000TGP9 TGP: Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề