STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 02/02/2021 VXT VN000000VXT2 VXT: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 01 năm 2020 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 02/02/2021 TD1828113 VNTD18281137 TD1828113: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 02/02/2021 PHR VN000000PHR1 PHR: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 02/02/2021 EVS VN000000EVS4 EVS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 02/02/2021 BVDB17316 VNBVDB173169 BVDB17316: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 02/02/2021 CDV VN000000CDV0 CDV: Tạm ứng đợt 1 cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 02/02/2021 BVDB17267 VNBVDB172674 BVDB17267: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 02/02/2021 BVDB17216 VNBVDB172161 BVDB17216: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 8 / 8 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề