STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 01/12/2023 CTR VN000000CTR4 CTR: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 01/12/2023 SBP12101 VN0SBP121015 SBP12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 01/12/2023 FLC VN000000FLC6 FLC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 01/12/2023 MPC VN000000MPC3 MPC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 01/12/2023 PDR12102 VN0PDR121022 PDR12102: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 08/12/2022 đến và không bao gồm ngày 08/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 01/12/2023 CVRE2305 VN0CVRE23051 CVRE2305: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 01/12/2023 CMSN2304 VN0CMSN23042 CMSN2304: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 01/12/2023 CSTB2308 VN0CSTB23083 CSTB2308: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 01/12/2023 CHPG2311 VN0CHPG23117 CHPG2311: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 01/12/2023 CVHM2304 VN0CVHM23048 CVHM2304: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 25 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề