STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 01/06/2023 VLP VN000000VLP5 VLP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 01/06/2023 TDN VN000000TDN1 TDN: Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 01/06/2023 NTP VN000000NTP5 NTP: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 01/06/2023 SJD VN000000SJD1 SJD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 01/06/2023 MNB VN000000MNB0 MNB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 01/06/2023 BDT VN000000BDT6 BDT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 01/06/2023 LGM VN000000LGM3 LGM: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 01/06/2023 NO1 VN000000NO19 NO1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 01/06/2023 SAD VN000000SAD0 SAD: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 01/06/2023 PGT VN000000PGT9 PGT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 28 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề