STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 01/06/2022 VTI VN000000VTI3 VTI: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 01/06/2022 DDH VN000000DDH7 DDH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 01/06/2022 TDN VN000000TDN1 TDN: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 01/06/2022 IVS VN000000IVS5 IVS: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 01/06/2022 DNE VN000000DNE3 DNE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 01/06/2022 RAL VN000000RAL5 RAL: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 01/06/2022 MA1 VN000000MA16 MA1: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 01/06/2022 LEC VN000000LEC9 LEC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 01/06/2022 STT VN000000STT6 STT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 01/06/2022 TAC VN000000TAC0 TAC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề