Văn bản pháp lý

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành Trạng thái
1 61/2020/QH14 17/06/2020 Luật Đầu tư Quốc hội Luật Hiệu lực
2 59/2020/QH14 17/06/2020 Luật doanh nghiệp Quốc hội Luật Hiệu lực
3 54/2019/QH14 26/11/2019 Luật Chứng khoán Quốc hội Luật Hiệu lực
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành Trạng thái
1 158/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh Chính phủ Nghị định Hiệu lực
2 155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Chính phủ Nghị định Hiệu lực
3 156/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Chính phủ Nghị định Hiệu lực
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành Trạng thái
1 121/2020/TT-BTC 31/12/2020 Quy định về hoạt động của công ty chứng khoán Bộ tài chính Thông tư Hiệu lực
2 119/2020/TT-BTC 31/12/2020 Quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Bộ tài chính Thông tư Hiệu lực
3 120/2020/TT-BTC 31/12/2020 Quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Bộ tài chính Thông tư Hiệu lực
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành Trạng thái
1 1488/QĐ-BTC 01/10/2020 Quyết định 1488/QĐ-BTC năm 2020 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định tại Khoản 6 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 do Bộ Tài chính ban hành Bộ tài chính Quyết định Hiệu lực
2 1500/QĐ-BTC 01/10/2020 Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính. Bộ tài chính Quyết định Hiệu lực
3 635/QĐ-TCT 11/05/2020 Tổng cục Thuế ban hành Quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế Bộ tài chính Quyết định Hiệu lực
STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành Trạng thái
1 Niêm yết Giá dịch vụ tại VSD theo Điều 1 Thông tư số 14/2020/TT-BTC 20/03/2020 VSD thực hiện niêm yết, công khai giá dịch vụ tại VSD theo Điều 1 Thông tư số 14/2020/TT-BTC VSD Loại văn bản khác Hiệu lực
2 VSD thực hiện niêm yết, công khai giá dịch vụ tại VSD theo Điều 3 Thông tư 127/2018/TT-BTC 12/03/2020 VSD thực hiện niêm yết, công khai giá dịch vụ tại VSD theo Điều 3 Thông tư 127/2018/TT-BTC VSD Loại văn bản khác Hiệu lực
3 Niêm yết Giá dịch vụ tại VSD theo Điều 3 Thông tư 127/2018/TT-BTC 24/12/2019 VSD thực hiện niêm yết, công khai giá dịch vụ tại VSD theo Điều 3 Thông tư 127/2018/TT-BTC VSD Loại văn bản khác Hiệu lực