LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG

Tổng quan

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thành lập dựa trên các căn cứ pháp lý sau:  Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg ngày 27/07/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trên cơ sở chuyển đổi, tổ chức lại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sang hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên thuộc sở hữu của Nhà nước theo quy định của Luật Chứng khoán; Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi VSD. Theo đó, VSDC sẽ kế thừa tất cả quyền lợi, trách nhiệm của VSD theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. Các chức năng chính của VSDC như sau:

 • Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng khoán phái sinh trên Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) và chứng khoán của công ty đại chúng khác; các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ giao dịch chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Thực hiện cấp mã chứng khoán bao gồm mã chứng khoán đăng ký tại VSDC và cấp mã định danh chứng khoán cho các loại chứng khoán phát hành tại Việt Nam.
 • Tổ chức thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán cho các tổ chức phát hành là các công ty đại chúng, các tổ chức có chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
 • Cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán cổ tức và lãi trái phiếu cho các tổ chức phát hành.
 • Cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng và thực hiện chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán đăng ký tại VSDC theo quy định pháp luật.
 • Cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưu ký và đại lý chuyển nhượng cho các loại chứng khoán khác theo thoả thuận với các tổ chức phát hành.
 • Xây dựng và vận hành các cơ chế quản trị rủi ro gồm thực hiện chức năng đối tác bù trừ trung tâm (CCP), quản lý Quỹ hỗ trợ thanh toán, Quỹ bù trừ, hệ thống vay và cho vay chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán.
 • Cung cấp dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSDC theo Luật Chứng khoán.
 • Cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản, các dịch vụ cho quỹ đầu tư và các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của VSDC và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
 • Giám sát hoạt động của các thành viên của VSDC nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSDC nhằm bảo vệ tài sản của người sở hữu chứng khoán.
 • Quản lý tỷ lệ sở hữu của người đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật chứng khoán.
 • Hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin, đào tạo, tuyên truyền và phổ biến kiến thức.
 • - VSDC chính thức hoạt động theo tên gọi mới là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 02/08/2023.
 • - Hoàn thành xây dựng và vận hành hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ từ ngày 19/07/2023.
 • - Phối hợp với chủ đầu tư, các SGDCK để hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường.
 • - Tổ chức thành công Hội nghị thường niên Hiệp hội các tổ chức lưu ký và bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 25 (ACG 25).
 • - Tham gia hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán, hoàn thiện các quy chế nghiệp vụ cho hoạt động hỗ trợ giao dịch.
 • - Thực hiện các công tác chuẩn bị cho việc thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
 • - Chính thức triển khai phương án điều chỉnh rút ngắn thời gian hoàn tất thanh toán đối với chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2.
 • - Vận hành hệ thống trực tuyến đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD.
 • - Phối hợp với chủ đầu tư, các SGDCK để hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường
 • - Triển khai xây dựng hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
 • - Triển khai dịch vụ đăng ký biện pháp bảo đảm với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD
 • - Chính thức vận hành hệ thống cổng giao tiếp điện tử với TCPH đăng ký chứng khoán tại VSD
 • - Chính thức cung cấp dịch vụ cho quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện
 • - Triển khai thành công dịch vụ bù trừ thanh toán cho giao dịch HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm
 • Thực hiện các công tác để thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
 • - Hoàn thành xây dựng hệ thống cổng giao tiếp điện tử với tổ chức phát hành
 • - Tích cực hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và UBCKNN
 • - Tổ chức thành công lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa VSD với Clearstream Banking S.A., Luxembuourg
img
 • - Đề xuất các nội dung để hoàn thiện luật chứng khoán 2019
 • - Triển khai thành công hoạt động cung cấp dịch vụ cho chứng quyền có đảm bảo
 • - Bù trừ thanh toán cho Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ
 • - Sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện
 • - Tiếp tục tiển khai gói thầu 04 về " thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin - Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh
img
 • - VSD kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022
 • - Kiện toàn hạ tầng cho hoạt động nghiệp vụ
 • - Kiện toàn cơ sở vật chất trong đó hoàn thành xây dựng công trình trụ sở chính tại 112 Hoàng Quốc Việt
img
 • - Triển khai thành công hoạt động bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh từ 10/8/2017;
 • - Triển khai thành công thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ qua Ngân hàng Nhà nước từ ngày 01/8/2017;
 • - Triển khai vay cho vay trái phiếu Chính phủ để bán và cho phép nhà đầu tư được bán trái phiếu Chính phủ nhận được từ giao dịch mua trước đó về tài khoản nhà đầu tư tại ngày giao dịch;
 • - Triển khai hoạt động đăng ký, lưu ký đối với cổ phiếu trúng đấu giá của doanh nghiệp cổ phần hóa từ 01/3/2017;
img
 • - Thực hiện cấp mã số giao trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài;
 • - Thực hiện thanh toán giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ theo chu kỳ T+2;
 • - Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì;
 • - Kỷ niệm 10 năm đi vào hoạt động và ra mắt biểu trưng logo mới;
 • - Tổ chức thành công Hội thảo đào tạo lần thứ 18 của Hiệp hội các tổ chức lưu ký, bù trừ chứng khoán khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (ACG);
 • - Ký Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa 3 đơn vị HNX, HSX và VSD;
 • - Triển khai xây dựng Trụ sở chính tại 112 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
img
 • - Chính thức áp dụng bộ điện chuẩn ISO 15022 trên cổng giao tiếp trực tuyến
 • - Cung cấp dịch vụ quản lý tài sản thế chấp tại VSD
 • - Hoàn tất xây dựng hệ thống cấp mã số giao dịch trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài để đưa vào thực hiện từ 01/01/2016
 • - Hoàn tất các công tác để điều chỉnh thời gian thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ về 16h30 ngày T+2 từ ngày 01/01/2016.
img
 • - Hoàn chỉnh chiến lược phát triển VSD đến năm 2020.
 • - Chính thức đưa hệ thống vay cho vay chứng khoán thỏa thuận vào vận hành.
 • - Triển khai thành công hệ thống quản lý quỹ hoán đổi danh mục (ETF).
img
 • - Kết nối thành công cổng giao tiếp điện tử với Sở Giao dịch NHNN (SGD NHNN) để xử lý giấy tờ có giá giữa hai bên.
 • - Triển khai dịch vụ chuyển quyền sở hữu cho chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch tại VSD.
 • - Đưa dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở vào hoạt động.
img
 • - Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Ban Lãnh đạo nhiệm kỳ 2012-2015.
 • - Chính thức áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
 • - Rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình thanh toán, tạo điều kiện cho nhà đầu tư giao dịch ngay trong ngày T+3.
 • - Triển khai nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán tín phiếu kho bạc.
 • - Áp dụng chữ ký số trong các hoạt động nghiệp vụ của VSD
img
 • - Nâng cấp trang thông tin điện tử và đưa vào vận hành trang thông tin điện tử tiếng Anh.
 • - Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Công ty Ủy thác Lưu ký và Bù trừ Mỹ (DTCC).
 • - Đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba của Chủ tịch nước.
img
 • - Thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ quản lý sổ cổ đông với các tổ chức phát hành.
 • - Tổ chức và quản lý tập trung hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán trên các SGDCK, thực hiện bù trừ chung cho các thị trường.
 • - Chính thức thực hiện quản lý thông tin sở hữu chứng khoán đến tận người đầu tư.
 • - Thực hiện kết nối điện tử giữa hệ thống của VSD với hệ thống của các thành viên để xử lý giao dịch
 • - Trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các Cơ quan Cấp mã Quốc gia.
 • - Đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
img
 • - Chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động sang mô hình Công ty TNHH Nhà nước một thành viên theo Quyết định 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
 • - Chính thức triển khai các dịch vụ sau giao dịch cho thị trường trái phiếu Chính phủ chuyên biệt, thị trường trái phiếu ngoại tệ và thị trường UPCoM.
 • - Chính thức cấp mã định danh chứng khoán quốc tế (ISIN) cho các chứng khoán phát hành tại Việt Nam.
 • - Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Nhật Bản (JASDEC).
 • - Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Hiệp hội Tài chính Viễn thông Toàn cầu (SWIFT).
 • - Tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 13 Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
 • - Đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
img
 • - Triển khai đăng ký chứng khoán của công ty đại chúng tập trung dưới hình thức ghi sổ theo Luật Chứng khoán.
 • - Quản lý đăng ký và lưu ký trái phiếu chính phủ tập trung
 • - Triển khai cung cấp dịch vụ lưu ký đồng thời với đăng ký chứng khoán
 • - Đăng ký là đối tác của Hiệp hội các Cơ quan Cấp mã Quốc gia
 • - Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Đài loan (TDCC).
 • - Đón nhận Cờ thi đua của Bộ Tài chính.
img
 • - Đồng nhất hệ thống phần mềm hoạt động nghiệp vụ, đưa phương thức xử lý nghiệp vụ về cùng nền tảng chung, thống nhất giữa Trụ sở chính và Chi nhánh.
 • - Cải tiến phương thức thực hiện lưu ký chứng khoán, giảm thiểu thủ tục thời gian thực hiện lưu ký thông qua cơ chế ủy quyền xác nhận sở hữu của các tổ chức phát hành cho VSD.
 • - Chính thức khai trương trang thông tin điện tử của VSD.
 • - Ký Biên bản hợp tác song phương với Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước về việc phối hợp cung cấp dịch vụ chuyển khoản trái phiếu chính phủ để giao dịch trên thị trường mở (OMO).
 • - Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Thái Lan (TSD).
 • - Gia nhập Hiệp hội các Tổ chức Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
img
 • - Nhận bàn giao chức năng đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ từ hai Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (hiện chuyển đổi thành hai SGDCK) ngày 01/05/2006.
 • - Chính thức khai trương hoạt động ngày 07/07/2006
 • - Ký Biên bản hợp tác song phương đầu tiên với Kho bạc Nhà nước về phối hợp thực hiện chi trả tiền gốc và lãi trái phiếu chính phủ.
 • - Ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc (KSD).
img
 • - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 189/2005/QĐ-TTg thành lập Trung tâm lưu ký chứng khoán độc lập duy nhất, hỗ trợ cho hoạt động của cả thị trường chứng khoán. Việc thành lập Trung tâm lưu ký chứng khoán trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ là hoàn toàn phù hợp với các đòi hỏi từ thực tiễn thị trường, đồng thời cũng phù hợp với khuyến nghị của các tổ chức quốc tế như G30, IOSCO, theo đó mỗi thị trường cần có một Trung tâm lưu ký chứng khoán độc lập.