ISO

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 • Giữ vai trò là tổ chức cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ việc giao dịch mua, bán chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSDC) góp phần tích cực vào việc duy trì hoạt động thanh toán an toàn và thông suốt của thị trường chứng khoán, bảo mật thông tin của nhà đầu tư. VSDC cam kết:

Với khách hàng

 • Cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, không ngừng đổi mới, đa dạng hóa dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của thành viên và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với nhân viên

 • Thường xuyên đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của công việc. Tạo môi trường làm việc lành mạnh và công bằng để nhân viên có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Với đối tác

 • VSDC thiết lập quan hệ với các đối tác trên cơ sở các bên hiểu biết sâu sắc, phát huy tối đa sức mạnh hợp tác, gắn bó lâu dài, cùng thành công và phát triển bền vững.
 • Tích cực mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, hướng tới cung cấp các sản phẩm, dịch vụ sau giao dịch theo chuẩn mực quốc tế.
 • Để thực hiện các cam kết trên, VSDC nỗ lực xây dựng bộ máy lãnh đạo đoàn kết, mạnh ở mọi cấp, có tính kế thừa, tạo cơ hội cho mỗi cán bộ thể hiện hết mình, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra và thành công vượt trội. Góp phần đảm bảo cho sự vận hành an toàn, ổn định và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Chính sách chất lượng được Lãnh đạo xem xét định kỳ để luôn thích hợp và được truyền đạt trong tổ chức để mọi thành viên hiểu rõ, thực hiện, duy trì nội dung chính sách này.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 2024

 • Năm 2024, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) tập trung vào các mục tiêu chất lượng sau:

   1. Hoàn thiện thủ tục xin cấp Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh VSDC tại thành phố Hồ Chí Minh; rà soát, xây dựng và ban hành các Quy chế, quy định tổ chức hoạt động nội bộ của VSDC sau khi Quy chế tài chính của VSDC được ban hành.

   2. Hoàn thành công tác xây dựng Chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VSDC để trình Bộ Tài chính (BTC).

   3. Tham gia xây dựng, góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách về thị trường chứng khoán theo chỉ đạo của BTC, UBCKNN, trong đó: tham gia nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn; tham gia sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; tham gia hoàn thiện Thông tư về hướng dẫn hình thức đóng góp, mức đóng góp, trích lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ...

  4. Tiếp tục hoàn thiện các công việc liên quan đến gói thầu “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin – Sở GDCK TP. HCM” để sẵn sàng đưa vào vận hành theo chỉ đạo của BTC, UBCKNN.

  5. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở, nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về khi hệ thống công nghệ thông tin mới đi vào hoạt động.

  6. Tiếp tục phối hợp với các Sở GDCK triển khai phương án kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ, người có liên quan theo chỉ đạo của cơ quan quản lý.

   7. Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBCKNN và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) rà soát, triển khai kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về Nhà đầu tư và các cơ sở dữ liệu về chứng khoán khác, thống nhất sử dụng mã số định danh công dân, mã định doanh của doanh nghiệp thành viên để quản lý, khai thác thông tin; làm sạch dữ liệu của Nhà đầu tư, các doanh nghiệp thành viên theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

  8. Tham gia thực hiện các công việc liên quan trong khuôn khổ Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam; Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam của BTC: bám sát tiến độ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án này để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến VSDC theo chỉ đạo của BTC; triển khai đầu tư cho hệ thống theo Đề án được phê duyệt.

  9. Nghiên cứu, sẵn sàng triển khai các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức phát hành, thành viên lưu ký và nhà đầu tư theo chỉ đạo của BTC, UBCKNN.

  10. Đảm bảo 100% các hoạt động tại VSDC tuân thủ đúng các quy trình, quy định, quy chế đã ban hành.

  ..