ISO

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 • Giữ vai trò là tổ chức cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và các dịch vụ hỗ trợ việc giao dịch mua, bán chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là VSD) góp phần tích cực vào việc duy trì hoạt động thanh toán an toàn và thông suốt của thị trường chứng khoán, bảo mật thông tin của nhà đầu tư. VSD cam kết:

Với khách hàng

 • Cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ, không ngừng đổi mới, đa dạng hóa dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của thành viên và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Với nhân viên

 • Thường xuyên đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của công việc. Tạo môi trường làm việc lành mạnh và công bằng để nhân viên có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Với đối tác

 • VSD thiết lập quan hệ với các đối tác trên cơ sở các bên hiểu biết sâu sắc, phát huy tối đa sức mạnh hợp tác, gắn bó lâu dài, cùng thành công và phát triển bền vững.
 • Tích cực mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, hướng tới cung cấp các sản phẩm, dịch vụ sau giao dịch theo chuẩn mực quốc tế.
 • Để thực hiện các cam kết trên, VSD nỗ lực xây dựng bộ máy lãnh đạo đoàn kết, mạnh ở mọi cấp, có tính kế thừa, tạo cơ hội cho mỗi cán bộ thể hiện hết mình, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra và thành công vượt trội. Góp phần đảm bảo cho sự vận hành an toàn, ổn định và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.
 • Chính sách chất lượng được Lãnh đạo xem xét định kỳ để luôn thích hợp và được truyền đạt trong tổ chức để mọi thành viên hiểu rõ, thực hiện, duy trì nội dung chính sách này.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 2023

 • Năm 2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) tập trung vào các mục tiêu chất lượng sau:

  1. Triển khai các công việc liên quan đến chuyển đổi sang mô hình Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo Luật Chứng khoán năm 2019 và Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động của VSD cho phù hợp với các quy định mới của VSDC.

  2. Xây dựng Chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 của VSDC để trình Bộ Tài chính (BTC) sau khi Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được ban hành.

  3. Tham gia xây dựng, góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách về thị trường chứng khoán theo chỉ đạo của BTC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trong đó: tham gia nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn; tham gia hoàn thiện Thông tư về hướng dẫn hình thức đóng góp, mức đóng góp, trích lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán, quỹ bù trừ, quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ; Thông tư hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thị trường trong nước...

  4. Hoàn thiện các công việc liên quan đến gói thầu “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin – Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh” để đưa vào vận hành theo chỉ đạo của BTC, UBCKNN.

  5. Triển khai hệ thống phục vụ cho hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ.

  6. Phối hợp với các Sở Giao dịch Chứng khoán triển khai phương án kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trước giao dịch của người nội bộ, người có liên quan theo chỉ đạo của cơ quan quản lý.

   7. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở, nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về khi hệ thống công nghệ thông tin mới đi vào hoạt động theo chỉ đạo của cơ quản quản lý.

  8. Nghiên cứu, sẵn sàng triển khai các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức phát hành, thành viên lưu ký, nhà đầu tư và sự phát triển của thị trường theo chỉ đạo của BTC, UBCKNN.

  9. Tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 25 của Hiệp hội các Trung tâm Lưu ký Chứng khoán khu vực châu Á Thái Bình Dương (ACG25).

  10. Đảm bảo 100% các hoạt động tại VSD tuân thủ đúng các quy trình, quy định, quy chế đã ban hành

  ..