CƠ CẤU TỔ CHỨC

img

Ông Nguyễn Sơn

Phụ trách Hội đồng thành viên
img

Ông Dương Văn Thanh

Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc
img

Ông Phạm Trung Minh

Thành viên Hội đồng thành viên
img

Bà Trần Thị Thu Hiền

Phụ trách Ban Kiểm Soát
img

Bà Trần Diệu Hương

Thành viên Ban Kiểm Soát
img

Ông Dương Văn Thanh

Tổng Giám đốc
img

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Tổng Giám đốc
img

Ông Dương Ngọc Tuấn

Phó Tổng Giám đốc
img

Ông Nguyễn Công Quang

Phó Tổng Giám đốc