STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 05/01/2023 TD1833122 VNTD18331221 TD1833122: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 05/01/2023 TD1825102 VNTD18251023 TD1825102: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 05/01/2023 NDW VN000000NDW5 NDW: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 05/01/2023 BIG VN000000BIG2 BIG: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 05/01/2023 ND2 VN000000ND20 ND2: Tạm ứng cổ tức cho năm tài chính 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 05/01/2023 BID122003 VNBID1220036 BID122003: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 25/01/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2023 Trái phiếu HNX Trụ sở chính
7 05/01/2023 BID122004 VNBID1220044 BID122004: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 25/01/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2023 Trái phiếu HNX Trụ sở chính
8 05/01/2023 BID122005 VNBID1220051 BID122005: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 25/01/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 25/01/2023 Trái phiếu HNX Trụ sở chính
9 05/01/2023 QNS VN000000QNS5 QNS: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề