HOT


Contents
Number of Document
Type of Document
Promulgator
Number of Document Date issued Content compendium Type of Document Promulgator
1748/UBCK-QLKD 24/08/2009 Document no. 1748/UBCK-QLKD by the State Securities Commission to securities companies on compliance with Law on Securities Others State Securities Commission
531/QD-UBCK 21/08/2009 Decision no. 531/QD-UBCK dated 21 August 2009 by the State Securities Commission on Issuance of Guideline on Surveillance of Securities Transactions Others State Securities Commission
410 /QĐ-SGDHN 16/07/2009 Quyết định số 410 /QĐ-SGDHN ngày 16/7/2009 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế Giao dịch trái phiếu Chính phủ Others State Securities Commission
10997/BTC-CST 08/09/2006 Số: 10997/BTC-CST V/v ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán Others Ministry of Finance
491/QĐ-UBCK 01/11/2005 Quyết định số 491/QĐ-UBCK ngày 01/11/2005 Về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Others State Securities Commission
402/QĐ-UBCK 20/09/2005 QĐ về việc cho phép thực hiện phương thức giao dịch báo giá tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Others State Securities Commission
313/QĐ-UBCK 12/11/2004 Quyết định số 313/QĐ-UBCK ngày 12/11/2004 về việc ban hành quy chế xét duyệt đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng, cấp phép niêm yết, cấp phép hoạt động kinh doanh và dịch vụ chứng khoán Others State Securities Commission
Q60/2004/QĐ-BTC 15/07/2004 Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán( ban uyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15 tháng 07 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Others Ministry of Finance
Total 8 documents