HOT


Contents
Number of Document
Type of Document
Promulgator
Number of Document Date issued Content compendium Type of Document Promulgator
56/QD-UBCK 31/01/2013 Regulation on transfer of securities ownership title of public companies whose shares have been registered at Vietnam Securities Depository but have not been listed or registered for trading at stock exchanges Decisions State Securities Commission
09/QD-UBCK 08/01/2013 Amendment to the Guideline on Securities Margining Transaction Decisions State Securities Commission
637/QD-UBCK 30/08/2011 Decision on the Issuance of Guideline on Securities Margining Transaction Decisions State Securities Commission
480/QD-UBCK 29/06/2011 Issuance of Guideline to Securities Companies on Application of Public Certified Authorization in Electronic Transaction with the State Securities Commission Decisions State Securities Commission
306/QD-UBCK 18/05/2010 Decision no. 306/QD-UBCK dated 18 May 2010 by the Chairman of the State Securities Commission on Guidelining the Implementation of Circular 27/2010/TT-BTC dated 26 February 2010 stipulating the fee schedule and mechanisms for payment, collection, management and usage of securities activities related fees applicable at stock exchanges and VSD Decisions State Securities Commission
660/QD-UBCK 06/10/2009 Decision no. 660/QD-UBCK dated 6 October 2009 by the State Securities Commission on Allocation of Securities Trading Account Number to Investors Decisions State Securities Commission
510/QD-UBCK 11/08/2009 Decision No. 510/QĐ-UBCK dated 11 August 2009 by SSC on guiding implementation of Circular No. 134/2009/TT-BTC dated 1 July 2009 regulating rates, collection, remittance, management and use of charges and fees by SSC Decisions State Securities Commission
1905/QĐ-BTC 10/08/2009 Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán Decisions Ministry of Finance
88/2009/QĐ-TTg 18/06/2009 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam Decisions Government
1393/QĐ-BTC 04/06/2009 Quyết định số 1393/Q Đ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Decisions Ministry of Finance
253/QĐ-UBCK 24/04/2009 Quyết định số 253/QĐ-UBCK ngày 24/4/2009 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước... Decisions State Securities Commission
55/2009/QĐ-TTg 15/04/2009 Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam Decisions Government
127/2008/QĐ-BTC 31/12/2008 Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế giám sát Giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán Decisions Ministry of Finance
124/2008/QĐ-BTC 26/12/2008 Quyết định số 124/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chế thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam Decisions Ministry of Finance
125/2008/QĐ-BTC 26/12/2008 Quyết định số 125/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng BTC Decisions Ministry of Finance
126/2008/QĐ-BTC 26/12/2008 Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Chứng khoán" ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Decisions Ministry of Finance
121/2008/QĐ-BTC 24/12/2008 Quyết định số 121/2008/QĐ-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chế hoạt động của Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường Chứng khoán Việt Nam Decisions Ministry of Finance
171/2008/QD-TTg 18/12/2008 Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Decisions Government
388/QĐ-UBCK 05/06/2008 Quyết định phê duyệt phương án triển khai cấp mã chứng khoán quốc tế tại thị trường chứng khoán Việt Nam Decisions State Securities Commission
1150/QĐ-BTC 27/05/2008 Quyết định về việc chỉ định Trung tâm Lưu ký Chứng khoán là cơ quan chính thức và duy nhất của Việt Nam được phép cấp mã chứng khoán quốc tế cho các chứng khoán tại Việt Nam Decisions Ministry of Finance
Total 69 documents
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >