HOT


Contents
Number of Document
Type of Document
Promulgator
Number of Document Date issued Content compendium Type of Document Promulgator
05/2015 /TT-BTC 15/01/2015 Circular of providing guidance on registration, depository, clearing and settlement of securities transactions Circulars Ministry of Finance
132/2010/TT-BTC 07/09/2010 Thông tư số 132/2010/TT-BTC ngày 07/9/2010 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ theo lô lớn Circulars Ministry of Finance
131/2010/TT-BTC 06/09/2010 Thông tư số 131/2010/TT-BTC ngày 06/9/2010 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam Circulars Ministry of Finance
43/2010/TT-BTC 25/03/2010 Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Circulars Ministry of Finance
29/2010/TT-BTC 04/03/2010 Thông tư số 29/2010/TT-BTC ngày 04/3/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Circulars Ministry of Finance
27/2010/TT-BTC 26/02/2010 Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Circulars Ministry of Finance
09/2010-TT-BTC 15/01/2010 Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Circulars Ministry of Finance
194/2009/TT-BTC 02/10/2009 Thông tư số 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng (Thay thế thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007) Circulars Ministry of Finance
151/2009/TT-BTC 23/07/2009 Thông tư số 151/2009/TT-BTC ngày 23/7/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công tác giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Circulars Ministry of Finance
134/2009/TT-BTC 01/07/2009 Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 01/7/2009 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước Circulars Ministry of Finance
128/2009/TT-BTC 23/06/2009 Thông tư số 128/2009/TT-BTC ngày 23/6/2009 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và... Circulars Ministry of Finance
50/2009/TT-BTC 16/03/2009 Thông tư số 50/2009/TT-BTC ngày 16/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán Circulars Ministry of Finance
46/2009/TTLT-BTC-BCA 11/03/2009 Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11/3/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công an Hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Circulars Ministry of Finance
95/2008/TT-BTC 24/10/2008 Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Kế toán áp dụng đối với Công ty Chứng khoán Circulars Ministry of Finance
35/2007/QĐ-BTC 15/05/2007 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ Circulars Ministry of Finance
38/2007/TT-BTC 18/04/2007 Thông tư Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Circulars Ministry of Finance
17/2007/TT-BTC 13/03/2007 Thông tư Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng Circulars Ministry of Finance
18/2007/TT-BTC 13/03/2007 Thông tư Hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng Circulars Ministry of Finance
103/2006/TT-BTC 02/11/2006 Thông tu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện .... Circulars Ministry of Finance
95 /2006/TT-BTC 12/10/2006 Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Circulars Ministry of Finance
Total 37 documents
  • 1
  • 2
  • >