HOT


Contents
Number of Document
Type of Document
Promulgator
Number of Document Date issued Content compendium Type of Document Promulgator
102/2010/NĐ-CP 01/10/2010 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp Decrees Government
84/2010/NĐ-CP 02/08/2010 Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Decrees Government
84/2010/NĐ-CP 02/08/2010 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/1/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Decrees Government
85/2010/NĐ-CP 02/08/2010 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Decrees Government
01/2010/NĐ-CP 04/01/2010 Nghị định số 01/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ Decrees Government
112/2009/QĐ-TTg 11/09/2009 Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính Decrees Government
114/2008/NĐ-CP 03/11/2008 Nghị định Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác Decrees Government
36/2007/NĐ-CP 08/03/2007 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Decrees Government
14/2007/NĐ-CP 19/01/2007 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Decrees Government
52/2006/NĐ-CP 19/05/2006 Nghị định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp Decrees Government
187/2004/NĐ-CP 16/11/2004 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Decrees Government
161/2004/NĐ-CP 07/09/2004 Nghị định 161/2004/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán Decrees Government
66/2004/NĐ-CP 19/02/2004 Nghị định số 66/2004/NĐ-CP ngày 19/02/2004 của Chính phủ về việc chuyển Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vào Bộ Tài chính Decrees Government
144/2003/NĐ-CP 28/11/2003 Nghị định số 144/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Decrees Government
75/2004/TT-BTC 28/11/2003 Thi hành Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán (gọi tắt là Nghị định 144), Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành trái phiếu ra công chúng Decrees Government
141/2003/NĐ-CP 20/11/2003 Nghị định 141/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương Decrees Government
146/2003/QĐ-TTg 17/07/2003 Quyết định 146/2003/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam Decrees Government
38/2003/NĐ-CP 15/04/2003 Nghị định 38/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần Decrees Government
36/2003/QĐ -TTg 11/03/2003 Quyết định số 36/2003/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam Decrees Government
Total 19 documents