HOT

FAQ

Allocation of Trading Codes for Foreign Investors
Who are authorized representatives of insitutional foreign investors to apply for securities trading codes?

Answer:
Authorized representatives of foreign institutional investors mean: a) Chairperson of the board of directors/ members’ council, or CEO or Director; b) Those who are duly authorized according to institutions’ charter, capital contribution agreement or equivalent documents to sign related documents and undertake tasks prescribed in Circular no. 213/2012/TT-BTC dated 6 December 2012 by the Ministry of Finance; c) Those who are given PoA (which is certified by foreign notary public) by the people prescribed in sub-clauses a and b above; or those who are certified by foreign lawers and notary public to be duly authorized represent the institution according to foreign laws and regulations.
Which requirements does a trading representative for foreign investors in Vietnam have to meet?

Answer:
Trading representatives for foreign investors in Vietnam have to satisfy the following conditions: a) Having full capacity for civil and legal acts; not being currently subject to imprisonment or being banned by a court from professional business practice; b) Having a securities business practicing certificate; c) Not being concurrently an employee of a securities business organization or depository bank operating in Vietnam; d) Acting as the sole representative of the foreign investor in Vietnam and having written authorization from the foreign investor.
How are notarizing and certifying as governed by foreign laws and regulations implemented?

Answer:
Notarizing and certifying as governed by foreign laws and regulations are implemented in the following two ways: - The notary public certifies true copy; or - An individual or a representative from the institution signs on related documents to certify true copy before the notary public who will then certify the signer’s identification (name/id number/passport number, etc.).
Fund Services
Tôi đang có ý định tham gia góp vốn mua chứng chỉ quỹ ETF phát hành lần đầu, tuy nhiên, hiện chứng khoản cơ cấu dự định góp vốn lại nằm tại 2 tài khoản của tôi tại 2 CTCK khác nhau. Vì vậy, tôi sẽ phải làm gì để có thể thực hiện được việc góp vốn này?

Answer:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế hoạt động hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục ban hành kèm theo quyết định số 110/QĐ – VSD ngày 19/08/2014 của VSD, trường hợp nhà đầu tư sử dụng chứng khoán cơ cấu của mình trên các tài khoản giao dịch mở tại các Thành viên khác nhau để góp vốn thì trong hồ sơ đề nghị phong tỏa gửi cho Thành viên lập quỹ phải có đủ văn bản của các Thành viên này xác nhận về việc nhà đầu tư có đủ số dư chứng khoán dự định góp vốn trên tài khoản và cam kết sẽ phong tỏa trong thời gian nhà đầu tư làm thủ tục góp vốn. Vì vậy, nhà đầu tư muốn thực hiện việc góp vốn, trước tiên nhà đầu tư phải đến 02 CTCK nêu trên đề nghị 02 CTCK này xác nhận trên tài khoản của nhà đầu tư có đủ số dư chứng khoán cơ cấu để tham gia góp vốn và cam kết phong tỏa trong thời gian nhà đầu tư làm thủ tục góp vốn. Sau đó, nhà đầu tư nộp văn bản xác nhận số dư và cam kết phong tỏa của 02 thành viên nêu trên cho Thành viên lập quỹ nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch hoán đổi chứng chỉ quỹ cùng các tài liệu khác theo quy định tại Điều lệ và Bản cáo bạch của Công ty quản lý quỹ.
Tôi là nhà đầu tư có nhu cầu giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Hiện tại, tôi đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty chứng khoán, vậy tôi có phải mở thêm 01 tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở không?

Answer:
Theo quy định tại Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở, khi tham gia giao dịch chứng chỉ quỹ mở, nhà đầu tư phải thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Đây là tài khoản mà thông qua đó nhà đầu tư sẽ thực hiện mua, bán, sở hữu chứng chỉ của một hay nhiều quỹ mở do CTQLQ quản lý và tài khoản này khác với tài khoản giao dịch chứng khoán do Công ty chứng khoán đang quản lý. Vì vậy, nhà đầu tư muốn giao dịch chứng chỉ quỹ mở sẽ phải thực hiện mở thêm 01 tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Hồ sơ mở tài khoản tùy thuộc vào quy định của từng CTQLQ và nhà đầu tư sẽ gửi hồ sơ mở tài khoản lên tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng của CTQLQ thông qua các Đại lý phân phối của Quỹ mở.
Hiện nay, CTQLQ chúng tôi đang dự định thành lập một quỹ mở. Để thực hiện ký hợp đồng đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở với VSD, CTQLQ chúng tôi sẽ cần thực hiện các công việc gì?

Answer:
Để thực hiện ký hợp đồng đại lý chuyển nhượng với VSD, Quý Công ty có thể gửi văn bản đề nghị VSD về việc cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng. Căn cứ vào đề nghị của Quý Công ty, VSD sẽ gửi bản dự thảo hợp đồng cùng các nội dung liên quan để Quý Công ty nghiên cứu. Sau khi thống nhất nội dung, Quý Công ty gửi VSD công văn thông báo về việc đồng ý nội dung dự thảo hợp đồng. Trên cơ sở đó, VSD sẽ thực hiện việc ký kết hợp đồng chính thức với Quý Công ty. Sau khi hợp đồng được ký kết, VSD sẽ thực hiện việc kết nối và cài đặt hệ thống phần mềm quản lý giao dịch quỹ mở cho Quý Công ty, ngân hàng giám sát và các đại lý phân phối có liên quan. Sau khi hoàn tất việc kết nối và cài đặt, các giao dịch liên quan đến đại lý chuyển nhượng của Quỹ mở nêu trên sẽ được thực hiện dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD.
Securities Borrowing and Lending
Do depository members participating in VSD’s SBL system pay fees?

Answer:
VSD charges fees as regards SBL services provided basing on SBL transactions recorded in the system, specifically: 10% of the loan interest/SBL transaction (500,000 VND/ SBL transaction at minimum) that is equally allocated to the lender and borrower (50% each) in case of capital contribution or ETF creation/redemption transactions, or wholy paid by borrower in case of settlement support. Depository members have to collect service fees from their clients who are securities borrowers to pay VSD accordingly.
How can securities borrowers find lenders?

Answer:
VSD’s SBL system is designed to be the intermediary to connect borrowers and lenders, borrowing/lending offerers recorded in the system allows depository members to access for finding their partners and establishing SBL agreements.
Who can borrow/lend securities?

Answer:
Lenders are insitutions, individuals who have deposited securities at VSD and want to lend their securities. Borrowers are VSD’s depository members or ETF APs who borrow securities to perform activities as stipulated by applicable regulations and laws.
Securities Depository
What is the stipulation for the documents proving investors’ identity information provided by the depository members in the application file for information modification?

Answer:
Documents proving investors’ identity information provided by the depository members in the application file for information modification are specified in Clause 2, 3, Article 12 of the Guideline on securities depository operation. In case these documents are not sufficient to prove investors’ identity information, depository members shall provide other documents which include investors’ identity information (account opening contract, household book, certification by competent authorities, etc.).
How is account opening by VSD members regulated?

Answer:
Each member of VSD is allowed to open one depository account at VSD and is not allowed to open depository account at other members, except for the following circumstances: - A securities company who is suspending their brokerage business is allowed to open one depository account at another securities company to transfer the account balance on their proprietary account. - A securities company who is not an authorized participant of ETF is allowed to open one account at the authorized participant to carry out the creation/redemption transactions of ETF.
How is the update of investors’ account information by Depository members regulated?

Answer:
Depository members are responsible for daily update of information on account opening and closing by investors through VSD’s electronic gateway. The update of investors’ information must be completed before the investors can deposit, withdrawal, transfer and sell/buy securities.
How does an individual investor who is holding multiple nationalities open securities depository account?

Answer:
Individual investors holding multiple nationalities can choose one of them when opening an account. - Vietnamese, permanently residing abroad, having acquired foreign citizenship but still retaining Vietnamese nationality, can be registered as domestic investors. They can use their passports issued by the competent authorities in Vietnam as the identity information; - If the investor does not choose Vietnamese as his nationality and choose foreign nationality instead, foreign trading code will be used as the identity information.
How does an investor who is a foreign securities company incorporated under foreign law open his account to separately manage securities of his own and securities of his clients?

Answer:
Investor who is a foreign securities company incorporated under foreign law is allowed to open two securities depository account at a depository member separately manage securities of his own and securities of his clients.
Are investors allowed to transfer some of the securities in their account opened at one depository member to their account opened at another depostitory member?

Answer:
As stipulated in the Guideline on securities depository operation, investors are only allowed to transfer securities for the purpose of closing out depository account and to transfer securities in case they request the transfer of the entire amount of securities on the account together with arising entitlements (if any), except for the case where securities transfer is made to separate the investment portfolio of foreign securities companies or foreign investment funds managed by different fund managers, which have been issued with securities trading codes before 15 February 2013 for the implementation of Circular No. 213/2012/TT-BTC dated 6 December 2012 by the Ministry of Finance.
Are investors allowed to deposit a part of the total number of securities stated on one passbook?

Answer:
After performing securities depository for investors, VSD shall stamp “INVALID’’ on the passbooks/share ownership certificates, therefore, voiding them. Hence, investors must deposit all the securities stated on the passbooks/share ownership certificates.
Securities Registration
Tôi là cán bộ quản lý cổ đông của Công ty cổ phần B. Gần đây, tôi có nhận được câu hỏi của thân nhân một cổ đông về việc cổ đông đó đã mất, và họ muốn làm thủ tục nhận thừa kế số cổ phần của cổ đông đó tại Công ty tôi. Đề nghị Quý Cơ quan cho biết tôi sẽ phải hướng dẫn cổ đông như thế nào để có thể sang tên nhận thừa kế được?

Answer:
TH cổ đông (người đã mất) đã lưu ký chứng khoán, bạn hướng dẫn người nhận thừa kế đến thành viên lưu ký (TVLK) nơi cổ đông lưu ký chứng khoán để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế. TH cổ đông (người đã mất) chưa lưu ký chứng khoán, bạn cần tập hợp hồ sơ từ người nhận thừa kế theo quy định tại Điều 28 Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của VSD và gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tới VSD. Hồ sơ cụ thể như sau: 1. Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế (Mẫu 16B/ĐKCK) kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ của bên nhận thừa kế và Giấy chứng tử của bên để lại tài sản thừa kế. 2. Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước) (trường hợp bên nhận thừa kế là cá nhân). 3. Trường hợp thừa kế theo di chúc: a. Bản sao hợp lệ Di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật; b. Văn bản phân chia tài sản thừa kế trong trường hợp di chúc không ghi rõ số lượng chứng khoán. 4. Trường hợp thừa kế theo pháp luật: a. Bản tường trình của người nhận thừa kế về các mối quan hệ nhân thân của người để lại thừa kế, trong đó liệt kê đầy đủ thông tin về hàng thừa kế của người để lại thừa kế (vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi…) và cam kết về tính chính xác của các thông tin kê khai trong bản tường trình, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh tranh chấp; b. Bản sao hợp lệ các tài liệu chứng minh mối quan hệ nhân thân nêu tại bản tường trình nêu trên (giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy chứng tử...); c. Bản sao hợp lệ văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế (trường hợp có nhiều người trong diện được nhận thừa kế)/văn bản khai nhận
Tôi là một cổ đông của Công ty cổ phần A. Tôi đã đăng ký thông tin chứng minh nhân dân của tôi với Công ty A, tuy nhiên, khi thực hiện lưu ký chứng khoán, tôi được công ty chứng khoán trả lời là chưa lưu ký được do chứng minh nhân dân của tôi đã làm lại, chuyển từ tỉnh khác về Hà Nội. Tôi xin hỏi, để lưu ký cổ phiếu được thì tôi phải làm gì?

Answer:
Do chứng minh nhân dân của bạn đã thay đổi thông tin số và ngày cấp chứng minh nhân dân nên bạn cần liên hệ với tổ chức phát hành chứng khoán để làm thủ tục đề nghị điều chỉnh thông tin. Thông thường, bạn sẽ chuẩn bị bản sao chứng minh nhân dân được cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực và điền thông tin vào mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin để gửi Tổ chức phát hành. Trường hợp không có bản sao chứng minh nhân dân được công chứng, chứng thực, bạn có thể đề nghị Tổ chức phát hành xác nhận bản sao chứng minh nhân dân của bạn. Tuy nhiên, thủ tục cụ thể sẽ do Tổ chức phát hành quy định cho cổ đông của họ. Sau khi TCPH tập hợp hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin cho bạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của VSD và gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tới VSD, VSD sẽ xử lý trong vòng 02 ngày làm việc Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, VSD sẽ thực hiện điều chỉnh thông tin cho bạn và gửi văn bản xác nhận cho TCPH. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, VSD sẽ gửi công văn đề nghị bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cho TCPH.
Theo tôi được biết, ngoài việc phải đăng ký là công ty đại chúng với UBCKNN, một công ty đại chúng còn phải thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Như vậy, để đăng ký chứng khoán, công ty chúng tôi sẽ phải thực hiện các thủ tục gì?

Answer:
Để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD, một tổ chức phát hành chứng khoán phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-VSD ngày 25/4/2012 của VSD và gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tới VSD. Trường hợp hồ sơ của tổ chức phát hành gửi đã đầy đủ và hợp lệ, VSD sẽ cấp và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, VSD sẽ gửi công văn đề nghị bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cho TCPH. Thời gian xử lý hồ sơ của VSD là trong vòng 05 ngày làm việc Sau khi được VSD chấp thuận đăng ký chứng khoán lần đầu, TCPH nộp phí đăng ký chứng khoán lần đầu có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ do VSD quy định đối với tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD. Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD, mời bạn tham khảo tại mục Tổ chức phát hành - Quy trình thủ tục trên Website VSD