HOT

SJS: Change of Date for Payment of 2016 Cash Dividend
Update: Friday, 12/01/2018
In accordance to document no. 87 TB/CT-TCKT dated 9th January 2017 of  Song Da Urban & Industrial Zone Investment and Development Joint Stock Company (securities code: SJS)  regarding the change of date for 2016 cash dividend payment (record date: 29th December 2017), Vietnam Securities Depository (VSD) would like to announce as follows:
Announced information at Document no. 3223/VSD-ĐK dated 20th December 2017: 25th January 2018
Adjusted information (for the 4th time): 20th April 2018
Reasonthe money sources from the production and business activities has not been paid in time, the Company has not been able to arrange enough money to pay dividend for shareholders as announced.
DMs are requested to fully inform this notice to each investor who has deposited the above shares at DMs.
- Lý do điều chỉnh: Do nguồn tiền thu từ việc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa được thanh toán kịp thời nên Công ty chưa thu xếp được tiền để thanh toán cổ tức cho các cổ đông như đã thông báo.
Đề nghị các Thành viên thông báo nội dung trên đến các nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu SJS tại Thành viên biết.

 
RELATED NEWS
OTHER NEWS