HOT

RVN: 2018 Annual General Meeting
Update: Friday, 12/10/2018
Vietnam Securities Depository (VSD) would like to announce the record date as follows: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Issuser's name:
Roxy Viet Nam Joint Stock Company
Securities name
Share of Roxy Viet Nam Joint Stock Company
Securities code:
RVN
ISIN:
VN000000RVN7
Par value:
10,000 VND
Trading Platform:
UpCOM
Securities type:
Common share
Record date:
22/10/2018
Ngày đăng ký cuối cùng:
22/10/2018
 
- Reason and purpose:  2018 Annual General Meeting
- Execution rate: 1 share - 1 voting right
- Planned Meeting time:  late November 2018 
 - Meeting venue: 
Roxy Viet Nam Joint Stock Company, 83A Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao ward, Hoan Kiem district, Hanoi
- Meeting agenda: to be announced in the invitation letters

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
-     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 10/2018
-     Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Roxy Việt Nam– 83A Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
- Nội dung họp đại hội:       Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Depository members (DMs) are requested to compare the securities holders’ information in the List generated and sent in the form of Certificate of Authorization by VSD with the information managed by DMs then send Confirmation (Form 03/THQ) in the form of Certificate of Authorization on the accuracy of the list of shareholders (For DMs who have not completed the connection to VSD’s terminal-based gateway/ISO-based gateway or where the connection has been disrupted, the Confirmation with Certificate of Authorization shall be sent to thongbaoxacnhan@vsd.vn). In case of rejection due to data errors, VSD's members are requested to send written notice on details of errors for necessary correction.
Deadline for sending confirmation: by 11.30 am, 24th October 2018.
If DMs do not send confirmation document by the above deadline, VSD will consider the list provided to DMs and direct account holding members by VSD accurate and confirmed. In case of arising disputes and losses to shareholders, DMs will have to bear all the related responsibilities.
DMs are requested to fully inform this notice to each investor who has deposited the above shares at DMs within 3 working days from the date on the notice.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 24/10/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
RELATED NEWS
OTHER NEWS