TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LÝ

Nội dung tìm kiếm
Số hiệu văn bản
Loại văn bản
Nơi ban hành

THÔNG TƯ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành
272/2016/TT-BTC 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán Thông tư Bộ tài chính
241/2016/TT-BTC 11/11/2016 Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại SGDCK/VSD Thông tư Bộ tài chính
242/2016/TT-BTC 11/11/2016 Quy định giá dịch vụ áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam Thông tư Bộ tài chính

QUY CHẾ VSD

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành
15/QĐ-VSD 28/01/2016 Sửa đổi, bổ sung Quy chế Thành viên ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13 tháng 03 năm 2015 Quy chế của VSD QUY CHẾ VSD
211/QĐ-VSD 18/12/2015 Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Quy chế của VSD QUY CHẾ VSD
212 /QĐ-VSD 18/12/2015 Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục Quy chế của VSD QUY CHẾ VSD

VĂN BẢN KHÁC

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành
20/VBHN-BTC 05/08/2015 Văn bản hợp nhất Nghị định 58/2012/NĐ-CP và Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP Loại văn bản khác Bộ tài chính
Quy chế ban hành kèm quyết định số 637/QĐ-UBCK 30/08/2011 Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán Loại văn bản khác Uỷ ban chứng khoán nhà nước
1748/UBCK-QLKD 24/08/2009 Công văn số 1748/UBCK-QLKD của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước gửi các Công ty chứng khoán về việc tuân thủ Luật chứng khoán Loại văn bản khác Uỷ ban chứng khoán nhà nước