ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

Các loại chứng khoán sau phải thực hiện đăng ký tại VSD:

- Chứng khoán của các công ty đại chúng, tổ chức niêm yết.

- Trái phiếu chính phủ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Trái phiếu của các tổ chức kinh tế, của chính quyền địa phương niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Các loại chứng khoán khác phải đăng ký tại VSD trên cơ sở thoả thuận giữa VSD và tổ chức phát hành.