TỔ CHỨC MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TIẾP

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ
1. Tổ chức mở tài khoản trực tiếp của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 
Tổ chức mở tài khoản trực tiếp là tổ chức mở tài khoản lưu ký chứng khoán trực tiếp tại VSD và sử dụng các dịch vụ lưu ký, thanh toán bù trừ của VSD trên cơ sở hợp đồng cung cấp dịch vụ với VSD. 
2. Các tổ chức sau đây được mở tài khoản trực tiếp tại VSD: 
- Ngân hàng Nhà nước 
- Kho bạc Nhà nước 
- Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 
- Các tổ chức tín dụng, bảo hiểm tham gia thị trường trái phiếu do SGDCK tổ  chức. 
- Trung tâm lưu ký các nước 
- Các đối tượng khác theo quy định của VSD sau khi được UBCKNN chấp thuận. 
3.Cơ sở để VSD cung cấp dịch vụ:
- Đối với tổ chức tín dụng, bảo hiểm tham gia thị trường trái phiếu do SGDCK tổ chức, VSD cung cấp dịch vụ trên cơ sở hợp đồng được ký kết giữa hai bên. Hợp đồng gồm những nội dung chính sau: 
a) Phạm vi cung cấp dịch vụ 
b) Quyền và nghĩa vụ của VSD, tổ chức mở tài khoản trực tiếp 
c) Giải quyết tranh chấp 
d) Chấm dứt hợp đồng 
đ) Phí cung cấp dịch vụ 
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ do VSD ban hành (Mẫu 36/LK tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-VSD ngày 13/03/2015).
- Đối với các tổ chức mở tài khoản trực tiếp khác, VSD cung cấp dịch vụ trên cơ sở văn bản thỏa thuận ký kết giữa hai bên. 
II. DANH SÁCH TỔ CHỨC MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TIẾP TẠI VSD 
STT TÊN TỔ CHỨC MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TIẾP MÃ VIẾT TẮT MÃ HIỆU TRẠNG THÁI
1.  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn  Thương Tín SGTT 601 Đang hoạt động
2.  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt  Nam MSB 602 Đang hoạt động
3.  Ngân hàng Australia&NewZealand Banking  GroupLtd ANZH 603 Đang hoạt động
4.  Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Kỹ Thương  Việt Nam TCB 605 Đang hoạt động
     
5.
 Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Bảo Việt BVB 606 Đang hoạt động
6.  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn BOS 611 Đang hoạt động
7.  Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc tế Việt  Nam VIB 612 Đang hoạt động
8.  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Việt Nam VBA 613 Đang hoạt động
9.  Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Đông Nam Á SEAV 614 Đang hoạt động
10.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á NAB 615 Đang hoạt động
11.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB 616 Đang hoạt động
12.  Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á EAB 617 Đang hoạt động
13.  Ngân hàng Thương Mại Cổ phần An Bình ABB 618 Đang hoạt động
14.  Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam AVL 619 Đang hoạt động
15.  Ngân hàng TMCP Kiên Long KLB 620 Đang hoạt động
16.  Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ACB 621 Đang hoạt động
17.  Ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu  Việt Nam EIB 622 Đang hoạt động
18.  Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên  Việt LPB 623 Đang hoạt động
19.  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB 624 Đang hoạt động
20.  Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh Thành phố  Hồ Chí Minh BNP 625 Đang hoạt động
21.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương OJB 626 Đang hoạt động
22.  Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB 627 Đang hoạt động
23.  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương SGB 628 Đang hoạt động
24.  Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt  Nam PVB 629 Đang hoạt động
25  Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân NVB 630 Đang hoạt động
26 Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM HDB 631 Đang hoạt động