A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tất cả
STT Số đăng ký TV Tên thành viên Tên viết tắt Loại thành viên Trạng thái
1 001 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn SSI Thành viên bù trừ chung Bình thường
2 004 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB MBS Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
3 006 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. BSC Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
4 011 Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM HSC Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
5 021 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect VDS Thành viên bù trừ chung Bình thường
6 026 Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBS Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
7 068 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt VCSC Thành viên bù trừ trực tiếp Bình thường
Tổng 7 bản ghi
TIN VỀ THÀNH VIÊN BÙ TRỪ: