THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Tổng
Cá nhân Tổ chức Cá nhân Tổ chức
28/02/2019 2.174.198 9.403 25.333 3.383 2.212.317
31/01/2019 2.159.850 9.375 25.164 3.346 2.197.735
Tổng 2 bản ghi