THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Tổng
Cá nhân Tổ chức Cá nhân Tổ chức
28/02/2018 1.938.329 8.572 20.636 2.922 1.970.459
31/01/2018 1.918.957 8.534 20.248 2.887 1.950.626
Tổng 2 bản ghi