THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Tổng
Cá nhân Tổ chức Cá nhân Tổ chức
31/08/2017 1.820.712 8.090 18.332 2.734 1.849.868
31/07/2017 1.799.847 7.952 18.073 2.694 1.828.566
30/06/2017 1.781.880 7.877 17.880 2.684 1.810.321
31/05/2017 1.764.212 7.809 17.658 2.657 1.792.336
30/04/2017 1.747.110 7.703 17.433 2.627 1.774.873
31/03/2017 1.733.531 7.634 17.274 2.604 1.761.043
28/02/2017 1.713.590 7.549 17.065 2.570 1.740.774
31/01/2017 1.696.766 7.490 16.951 2.521 1.723.728
Tổng 8 bản ghi