STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Loại CK Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
1 VIC11503 VN0VIC115036 Trái phiếu VIC11201702 Trái phiếu HOSE 29/12/2017 Trái phiếu đến thời gian đáo hạn
2 TD1318021 VNTD13180219 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 03/2013 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 15/01/2018 Trái phiếu đáo hạn
3 KSC VN000000KSC1 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà Cổ phiếu UpCOM 02/01/2018 Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
4 TD1417166 VNTD14171662 Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 124/2014 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 15/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
5 DNGH13066 VNDNGH130663 Trái phiếu Chính quyền địa phương TP. Đà Nẵng đợt 01 năm 2012 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 28/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
6 BVDB12195 VNBVDB121952 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 01/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
7 BVDB12196 VNBVDB121960 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 11/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
8 CP4A0902 VN0CP4A09022 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 09/2002 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 08/12/2017 Trái phiếu đáo hạ
9 BVDB14120 VNBVDB141208 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 12/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
10 CP4A1002 VN0CP4A10020 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 10/2002 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 12/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
11 BVDB12197 VNBVDB121978 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 13/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
12 BVDB14121 VNBVDB141216 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 19/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
13 BVDB12212 VNBVDB122125 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 21/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
14 CP4A1102 VN0CP4A11028 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 11/2002 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 22/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
15 BVDB14122 VNBVDB141224 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 26/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
16 BVDB14123 VNBVDB141232 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 29/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
17 BVBS12123 VNBVBS121237 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 04/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
18 BVBS12124 VNBVBS121245 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 07/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
19 BVBS14028 VNBVBS140286 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 22/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
20 BVBS12126 VNBVBS121260 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 25/12/2017 Trái phiếu đáo hạn
Tổng 1011 tin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >