STT Mã CK Mã Isin Tên chứng khoán Loại CK Thị trường Ngày hủy ĐK Lý do
1 ABG VN000000ABG9 Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 12/07/2018 Công ty cổ phần Đầu tư An Bình không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
2 BVDB13138 VNBVDB131381 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 12/07/2018 Trái phiếu đáo hạn
3 BVBS15035 VNBVBS150350 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 06/07/2018 Trái phiếu đáo hạn
4 BVBS15036 VNBVBS150368 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 13/07/2018 Trái phiếu đáo hạn
5 CP4A1203 VN0CP4A12034 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 12/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 12/06/2018 Trái phiếu đáo hạn
6 CP4A1303 VN0CP4A13032 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 13/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 13/06/2018 Trái phiếu đáo hạn
7 CP4A1503 VN0CP4A15037 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 15/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 22/06/2018 Trái phiếu đáo hạn
8 BVBS13108 VNBVBS131087 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 01/06/2018 Trái phiếu đáo hạn
9 CP4A1603 VN0CP4A16035 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 16/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 29/06/2018 Trái phiếu đáo hạn
10 BVBS15030 VNBVBS150301 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 01/06/2018 Trái phiếu đáo hạn
11 BVBS15031 VNBVBS150319 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 08/06/2018 Trái phiếu đáo hạn
12 HNKD13160 VNHNKD131608 Trái phiếu Kho bạc Nhà nước Hà Nội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 27/06/2018 Trái phiếu đáo hạn
13 TAD VN000000TAD8 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Trường An Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 21/05/2018 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường An không còn đáp ứng đủ điều kiện là Công ty đại chúng.
14 SCH VN000000SCH7 Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chảy 5 Cổ phiếu UpCOM 01/06/2018 Công ty cổ phần Thủy điện Sông Chảy 5 không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng
15 M26 VN000000M266 Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Xây dựng 126 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết 21/05/2018 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh và Xây dựng 126 không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
16 TNY VN000000TNY7 Cổ phiếu CTCP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên Cổ phiếu UpCOM 17/05/2018 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng.
17 BVDB13135 VNBVDB131357 Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 08/05/2018 Trái phiếu đáo hạn
18 BVBS15029 VNBVBS150293 Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 25/05/2018 Trái phiếu đáo hạn
19 CP4A1003 VN0CP4A10038 Trái phiếu Chính phủ BLPH đợt 10/2003 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 14/05/2018 Trái phiếu đáo hạn
20 BVDB13136 VNBVDB131365 Trái phiếu Ngân hàng phát triển Việt Nam Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt 17/05/2018 Trái phiếu đáo hạn
Tổng 1063 tin
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >