BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng SỐ LƯỢNG MÃ CẤP TRONG KỲ SỐ LƯỢNG MÃ HỦY TRONG KỲ SỐ LŨY KẾ
Cá nhân Tổ chức Tổng Cá nhân Tổ chức Tổng Cá nhân Tổ chức Tổng
08/2018 295 35 330 1 1 2 23.973 3.923 27.896
07/2018 290 53 343 0 1 1 23.679 3.889 27.568
06/2018 412 53 465 1 1 2 23.389 3.837 27.226
05/2018 539 67 606 1 1 2 22.978 3.785 26.763
04/2018 751 42 793 3 4 7 22.440 3.719 26.159
03/2018 719 49 768 3 4 7 21.692 3.681 25.373
02/2018 421 30 451 0 1 1 20.976 3.636 24.612
01/2018 601 58 659 2 1 3 20.555 3.607 24.162