BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng SỐ LƯỢNG MÃ CẤP TRONG KỲ SỐ LƯỢNG MÃ HỦY TRONG KỲ SỐ LŨY KẾ
Cá nhân Tổ chức Tổng Cá nhân Tổ chức Tổng Cá nhân Tổ chức Tổng
02/2019 166 24 190 0 2 2 25.303 4.151 29.454
01/2019 222 43 265 0 3 3 25.137 4.129 29.266