BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng SỐ LƯỢNG MÃ CẤP TRONG KỲ SỐ LƯỢNG MÃ HỦY TRONG KỲ SỐ LŨY KẾ
Cá nhân Tổ chức Tổng Cá nhân Tổ chức Tổng Cá nhân Tổ chức Tổng