Nội dung tìm kiếm
Số hiệu văn bản
Loại văn bản
Nơi ban hành
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành
Quy định về dịch vụ phong tỏa chứng khoán tự nguyện theo yêu cầu 07/03/2019 Quy định về dịch vụ phong tỏa chứng khoán tự nguyện theo yêu cầu Quy chế của VSD VSD
39/QĐ-VSD 18/02/2019 Sửa đổi Phụ lục của Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán ban hành theo Quyết định số 157/QĐ-VSD ngày 21/08/2017 Quy chế của VSD VSD
127/QĐ-VSD 10/09/2018 Ban hành Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho Quỹ mở tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Quy chế của VSD VSD
86/QĐ-VSD 19/07/2018 Sửa đổi, bổ sung Quy chế thành viên bù trừ ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-VSD ngày 23 tháng 03 năm 2017 của Tổng Giám đốc TTLKCKVN Quy chế của VSD VSD
87/QĐ-VSD 19/07/2018 Sửa đổi, bổ sung Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-VSD ngày 23/03/ 2017 của Tổng Giám đốc TTLKCKVN Quy chế của VSD VSD
54/QĐ-VSD 23/05/2018 Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Quy chế của VSD VSD
32/QĐ-VSD 15/03/2018 Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm Quy chế của VSD VSD
237/QĐ-VSD 29/12/2017 Quyết định sửa đổi Quy chế Thành viên lưu ký ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 Quy chế của VSD VSD
196 /QĐ-VSD 29/09/2017 Ban hành Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán (cập nhật địa chỉ mới tại Phụ lục Hợp đồng cung cấp dịch vụ) Quy chế của VSD VSD
196 /QĐ-VSD 29/09/2017 Ban hành Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán Quy chế của VSD VSD
197/QĐ-VSD 29/09/2017 Ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán Quy chế của VSD VSD
198/QĐ-VSD 29/09/2017 Ban hành Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Quy chế của VSD VSD
199/QĐ-VSD 29/09/2017 Ban hành Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Quy chế của VSD VSD
157/QĐ-VSD 21/08/2017 Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại VSD (cập nhật lại Phụ lục 03 theo Quyết định 39/QĐ-VSD ngày 18/02/2019) Quy chế của VSD VSD
157/QĐ-VSD 21/08/2017 Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại VSD Quy chế của VSD VSD
145/QĐ-VSD 04/08/2017 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bù trừ Quy chế của VSD VSD
136/QĐ-VSD 14/07/2017 Ban hành Quy chế hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương Quy chế của VSD VSD
115/QĐ-VSD 31/05/2017 Quy định hướng dẫn tham gia kết nối Cổng giao tiếp trực tuyến của VSD cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh Quy chế của VSD VSD
95/QĐ-VSD 23/03/2017 Quyết định vv ban hành Quy chế Thành viên bù trừ Quy chế của VSD VSD
96/QĐ-VSD 23/03/2017 Quyết định vv ban hành Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh Quy chế của VSD VSD
Tổng 54 văn bản
  • 1
  • 2
  • 3
  • >