Nội dung tìm kiếm
Số hiệu văn bản
Loại văn bản
Nơi ban hành
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung trích yếu Loại văn bản Nơi ban hành
95/QĐ-VSD 23/03/2017 Quyết định vv ban hành Quy chế Thành viên bù trừ Quy chế của VSD VSD
96/QĐ-VSD 23/03/2017 Quyết định vv ban hành Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh Quy chế của VSD VSD
97/QĐ-VSD 23/03/2017 Quyết định vv ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ bù trừ Quy chế của VSD VSD
83/QĐ-VSD 01/03/2017 Quy chế cấp mã chứng khoán, đăng ký, lưu ký đối với cổ phiếu trúng đấu giá của Doanh nghiệp cổ phần hóa Quy chế của VSD VSD
15/QĐ-VSD 28/01/2016 Sửa đổi, bổ sung Quy chế Thành viên ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13 tháng 03 năm 2015 Quy chế của VSD VSD
211/QĐ-VSD 18/12/2015 Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Quy chế của VSD VSD
212 /QĐ-VSD 18/12/2015 Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục Quy chế của VSD VSD
213/QĐ-VSD 18/12/2015 Ban hành Quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại VSD Quy chế của VSD VSD
Quyết định 79/QĐ-VSD 19/06/2015 Hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến Quy chế của VSD VSD
22/QĐ-VSD 13/03/2015 Ban hành Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán Quy chế của VSD VSD
23/QĐ-VSD 13/03/2015 Ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán Quy chế của VSD VSD
24/QĐ-VSD 13/03/2015 Ban hành Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Quy chế của VSD VSD
25/QĐ-VSD 13/03/2015 Ban hành Quy chế thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Quy chế của VSD VSD
26/QĐ-VSD 13/03/2015 Ban hành Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Quy chế của VSD VSD
27/QĐ-VSD 13/03/2015 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ thanh toán Quy chế của VSD VSD
28/QĐ-VSD 13/03/2015 Ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Quy chế của VSD VSD
110/QĐ-VSD 19/08/2014 Ban hành Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục Quy chế của VSD VSD
111/QĐ-VSD 19/08/2014 Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Quy chế của VSD VSD
45/QĐ-VSD 22/05/2014 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ thanh toán Quy chế của VSD VSD
46/QĐ-VSD 22/05/2014 Về việc ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán Quy chế của VSD VSD
Tổng 37 văn bản
  • 1
  • 2
  • >