Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại VSD (cập nhật lại Phụ lục 03 theo Quyết định 39/QĐ-VSD ngày 18/02/2019)