Sửa đổi Phụ lục của Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán ban hành theo Quyết định số 157/QĐ-VSD ngày 21/08/2017